Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AGRO-CONNECT B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland te Woerden onder nummer 55226957

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (al dan niet schriftelijke) aanbiedingen, opdrachten, en overige overeenkomsten van Agro-Connect B.V., voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van werknemers aan inleners.

 2. Eventuele algemene voorwaarden van de inlener zijn niet van toepassing, tenzij deze door Agro-Connect B.V. uitdrukkelijk zijn aanvaard.

 3. Afspraken die van deze algemene voorwaarden afwijken zijn slechts van toepassing indien deze afwijkende afspraken schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Uitlener: Agro-Connect B.V., die op basis van een opdracht werknemers ter beschikking stelt aan de inlener.
Inlener: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een werknemer werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht laat uitvoeren.
Werknemer: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van de uitlener werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de inlener.
Opdracht: de overeenkomst tussen de inlener en de uitlener op basis waarvan een medewerker door de uitlener aan de inlener ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van de inlener werkzaamheden te verrichten.

Artikel 3 Opdracht

 1. Tenzij anders vermeld wordt de opdracht aangegaan voor de duur van anderhalf jaar en na de duur van anderhalf jaar stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur.

 2. Indien de inlener de overeenkomst na anderhalf jaar niet wenst voor te zetten, dan dient de inlener dit 6 weken voorafgaand aan de looptijd van anderhalf jaar schriftelijk aan de uitlener kenbaar te maken. Indien de inlener dit nalaat en de uitlener derhalve niet (tijdig) kan voldoen aan de aanzeggingsplicht jegens de werknemer in het kader van de Wet Werk en Zekerheid, dan komt de sanctie wegens overtreding van de aanzeggingsplicht voor rekening en risico van de inlener.

 3. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de duur van een terbeschikkingstelling een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitlener zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar na afloop van voornoemde termijn een redelijke termijn is gegeven om alsnog tot nakoming over te gaan en deze redelijk termijn onbenut is verstreken.

Artikel 4 Einde opdracht

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 2. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:

 1. de andere partij in verzuim is;

 2. de andere partij geliquideerd is

 3. de andere partij in staat van faillissement is verklaard, dan wel een verzoek tot faillissement van de andere partij is

  ingediend;

 4. de andere partij surcéance van betaling heeft aangevraagd.

  Indien de uitlener de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de inlener, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de inlener besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de uitlener voor de schade die de inlener dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van de uitlener op de inlener onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. De vorderingen van de uitlener op de inlener zijn eveneens onmiddellijk opeisbaar indien:

 1. na het overeenkomen van de opdracht aan de uitlener ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat

  de inlener niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 2. de uitlener de inlener heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn

  uitblijft dan wel onvoldoende is.
  In de hiervoor onder a en b genoemde situaties is de uitlener bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

1

4. Beide partijen zijn bevoegd om de opdracht wegens ontbinding te beëindigen indien de periode waarin door overmacht, als

bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, nakoming van de verplichtingen door de uitlener niet mogelijk is,

langer duurt dan 2 maanden. In dat geval bestaat geen verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 5 Einde terbeschikkingstelling

 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de inlener houdt in het verzoek van de inlener aan de uitlener om de lopende terbeschikkingstelling te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

 2. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitlener de werknemer niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de uitlener en de werknemer is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde inlener. De uitlener schiet niet toerekenbaar tekort jegens de inlener en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de inlener lijdt, indien de uitlener om welke reden dan ook een werknemer niet op de wijze en in de omvang als de bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de inlener ter beschikking kan stellen.

 3. Voor zover tussen de uitlener en de werknemer een uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de werknemer op verzoek van de inlener op het moment dat de werknemer meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de inlener geacht dit verzoek te hebben gedaan. De inlener zal dit verzoek desgewenst schriftelijk aan de uitlener bevestigen.

Artikel 6 Vervanging en beschikbaarheid

 1. Dit artikel van de algemene voorwaarden is niet van toepassing indien de opdracht tussen de uitlener en de inlener een payrollovereenkomst betreft.

 2. De uitlener is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende werknemer aan de bieden. De inlener kan een dergelijk voorstel uitsluitend op redelijke gronden afwijzen.

 3. De uitlener is te allen tijde gerechtigd aan de inlener een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde werknemer door een andere werknemer onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de uitlener, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving. De inlener zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen en een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

Artikel 7 Opschortingsrecht uitlener

2

1. Onder overmacht als bedoeld in dit artikel wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis

verhinderen en die niet aan de uitlener zijn toe te rekenen.

2. Van overmacht als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) verstaan Veewetziekten.

3. De uitlener heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming

verhindert intreedt nadat de uitlener haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de uitlener opgeschort.

5. Indien de uitlener bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts

gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te

factureren en is de inlener gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet

als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8 Opschortingsrecht inlener

1. De inlener is niet gerechtigd de tewerkstelling van de werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.

Artikel 9 Werkprocedure

 1. Dit artikel van de algemene voorwaarden is niet van toepassing indien de opdracht tussen de uitlener en de inlener een payrollovereenkomst betreft.

 2. De inlener verstrekt de uitlener voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.

 3. De uitlener bepaalt aan de hand van de door de inlener verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende werknemers, welke werknemers zij aan de inlener voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De inlener is gerechtigd de voorgestelde uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde werknemer geen doorgang vindt.

 4. De uitlener schiet niet tekort jegens de inlener en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de inlener en de uitlener voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de inlener om een werknemer ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een werknemer.

 5. De uitlener is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van werknemers die niet blijken te voldoen aan de door inlener gestelde eisen.

Artikel 10 Arbeidsduur en werktijden

 1. Tenzij anders overeengekomen geldt ten aanzien van de arbeidsduur en de werktijden het volgende. De arbeidsomvang en de werktijden van de werknemer bij de inlener worden vastgelegd in de opdracht. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de werknemer zijn gelijk aan de bij de inlener gebruikelijke tijden en uren. De inlener staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. De inlener ziet er op toe dat de werknemer de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

 2. Vakantie en verlof van de werknemer worden geregeld conform de wet en eventueel van toepassing zijnde CAO.

Artikel 11 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

1. De inlener dient de uitlener bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, zodat de uitlener rekening kan houden met deze omstandigheid bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of verplichte vrije dag bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de inlener de uitlener onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de inlener nalaat om de uitlener tijdig te informeren, is de inlener gedurende de bedrijfssluiting of de verplichte vrije dag(en) aan de uitlener een bedrag verschuldigd, gelijk aan: het aantal uren de bedrijfssluiting of vrije dag(en) vermenigvuldigd met het uurtarief voor zon- en feestdagen.

Artikel 12 Urenverantwoording en beloning

1.

2. 3.

4.

Artikel 13 Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De inlener zal zich ten aanzien van de werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

 2. De inlener zal ervoor zorg dragen dat een eventueel bedrijfsreglement, waarin instructies en voorschriften met betrekking tot de werkzaamheden bij de inlener staan vermeld, aan de werknemer wordt overhandigd en door laatstgenoemde wordt ondertekend.

 3. Het is de inlener niet toegestaan om de werknemer op zijn beurt ‘door te lenen’ aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken. Onder ‘doorlening’ wordt mede verstaan het door de inlener ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de inlener in een groep (concern) verbonden is.

 4. De inlener kan de werknemer slechts te werk stellen in afwijking van het bij de opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitlener en de werknemer daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

 5. Tewerkstelling van de werknemer in het buitenland door een in Nederland gevestigde inlener is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de inlener en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met de uitlener en de werknemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 6. De inlener zal aan de werknemer de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

 7. De uitlener is niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de werknemer of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener of een derde (behoudens bepalingen van dwingend recht en met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid), welke schade is ontstaan door:

 1. de terbeschikkingstelling van de werknemer door de uitlener aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die werknemer niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten;

 2. eenzijdige opzegging of beëindiging van de overeenkomst door de werknemer

 3. toedoen of nalaten van de werknemer, de inlener of een derde.

 1. De uitlener is tegenover de inlener niet aansprakelijk voor verbintenissen die de werknemer is aangegaan met of die voor

  hem is ontstaan jegens de inlener of derden, al dan niet met instemming van de inlener of die derden.

 2. De inlener vrijwaart de uitlener voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten

  van rechtsbijstand) van de uitlener als werkgever van de werknemer – direct of indirect – terzake van de in de leden 5, 6 en

  7 van dit artikel bedoelde schade, verliezen en verbintenissen.

 3. De inlener zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit

  artikel. Op verzoek van de uitlener verstrekt de inlener een bewijs van verzekering.

3

Tenzij anders overeengekomen, worden de werkelijk gewerkte uren bepaald op basis van de door de werknemer ingevulde

en door de inlener akkoord bevonden tijdverantwoording. Bij geschillen geldt de urenverantwoording van de werknemer

als juist, tenzij de inlener bewijst dat die verantwoording niet juist is.

De verschuldigde vergoeding zal wekelijks in rekening worden gebracht.

De uitlener is gerechtigd om stijgingen in de wijzigingen als gevolg aanpassingen in de CAO door te berekenen, ongeacht

of een vaste vergoeding is overeengekomen. Een dergelijke verhoging van de vergoeding kan slechts aan de inlener in

rekening worden gebracht een maand na de datum van de schriftelijke kennisgeving van de verhoging aan de inlener.

Indien de verhoging van de vergoeding meer dan 10 % bedraagt, heeft de inlener het recht de overeenkomst met

onmiddellijke ingang op te zeggen.

 1. De uitlener heeft onder alle omstandigheden het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de uitlener om maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen of beperken.

 2. Indien de aansprakelijkheid van de uitlener mocht komen vast te staan voor enige directe schade, dan is de schadevergoedingsplicht van de uitlener in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende door de uitlener aan de inlener gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is de uitlener nimmer aansprakelijk.

Artikel 14 Arbeidsomstandigheden

 1. Zowel de uitlener als de inlener dragen er ieder zelfstandig zorg voor dat de werknemer een arbo-checklist invult, zodat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidssituatie van de inlener.

 2. De inlener verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

 3. De inlener is jegens de werknemer en de uitlener verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het

  gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. De inlener verstrekt de werknemer concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De inlener verstrekt de werknemer tevens alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.

 4. De inlener is gehouden om aan de werknemer en aan de uitlener tijdig, in ieder geval één dag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De inlener geeft de werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

 5. Indien de werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de inlener, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval een gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen zijn genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De inlener informeert de uitlener zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage aan de uitlener.

 6. De inlener is tegenover de werknemer aansprakelijk voor de schade (inclusief kosten met inbegrip van alle kosten van rechtsbijstand) die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de inlener en/of de uitlener daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 BW en/of artikel 7:611 BW. De inlener zal de uitlener vrijwaren terzake deze schade.

 7. Als de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat de dood daarvan het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens de uitlener gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

 8. De inlener zal de uitlener te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens de uitlener ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van de in dit artikel genoemde verplichtingen en verleent de uitlener de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens de uitlener tegen de inlener geldend te maken.

 9. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende en alles dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel. Op verzoek van de uitlener verstrekt de inlener een bewijs van verzekering.

 10. De inlener stelt de uitlener op elke mogelijke wijze in staat om te voldoen aan de op de uitlener rustende wettelijke verplichtingen en voorschriften, zoals terzake arbeidsomstandigheden en fiscale verplichtingen.

Artikel 15 Identificatie en persoonsgegevens

 1. De inlener stelt bij het begin van de terbeschikkingstelling van de werknemer diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een kopie van dit document op in zijn administratie.

 2. De inlener behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 3. De uitlener is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de inlener worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid inlener

1. De inlener die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van uitlener (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient de uitlener zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat de uitlener eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht

4

reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval was.

Artikel 17 Aangaan van werkverhouding met werknemer

1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een werkverhouding met de werknemer verstaan:

 1. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van

  opdracht door de inlener met de werknemer;

 2. het laten ter beschikking stellen van de betreffende werknemer aan de inlener door een derde (bijvoorbeeld een

  uitzendonderneming);

 3. het aangaan van een arbeidsverhouding door de werknemer met een derde, waarbij die derde een aan de inlener gelieerde

  onderneming is (als bedoeld in artikel 2:24a BW en/of artikel 2:24b BW) of die derde op een andere wijze is verbonden aan de inlener. In ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt ervan uitgegaan dat een onderneming aan de inlener is verbonden, indien deze onderneming op hetzelfde adres is gevestigd als de inlener.

2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder werknemer tevens verstaan:

 1. de aspirant-werknemer die bij de uitlener is ingeschreven;

 2. de (aspirant-)werknemer die is voorgesteld aan de inlener;

 3. de werknemer wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de

  uitlener is geëindigd.

 1. Het is de inlener niet toegestaan om zonder toestemming van de uitlener een werkverhouding aan te gaan met de

  werknemer.

 2. Indien de inlener ondanks hetgeen is bepaald in dit artikel toch een werkverhouding aangaat met de werknemer, dan is de

  inlener gehouden om – onverminderd het recht van de uitlener om haar schade te verhalen – aan de uitlener te voldoen van: de verschuldigde vergoeding gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst met een maximum van 4 maanden. De verschuldigde vergoeding wordt berekend op basis van het verschuldigde uurtarief vermenigvuldigd met het gemiddelde gewerkte uren per week over de 16 weken voorafgaand aan het moment dat een werkverhouding wordt aangegaan.

Indien de opdracht tussen de uitlener en de inlener een payrollovereenkomst betreft zijn nog de artikelen 18 tot en met 27 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 18 Indexering

1. Overeengekomen tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd, zodat eventuele wijzigingen van (wettelijke) premieafdrachten en mogelijke opschaling van functiejaren van de betreffende medewerker kunnen worden meegenomen.

Artikel 19 Betaling

 1. De door de uitlener gehanteerde tarieven zijn exclusief btw.

 2. Betaling van facturen van de uitlener dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van

  het verschuldigde bedrag naar IBAN nr.: NL48RABO 01664.915.43 t.n.v. Agro-Connect B.V. te 5688 JS Oirschot. Indien niet binnen voornoemde termijn van 14 dagen de betaling is ontvangen, is de inlener van rechtswege in verzuim. De inlener is vanaf het moment van in verzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend.

 3. Indien de inlener is geliquideerd, in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot faillissement van de inlener is ingediend, de inlener surcéance van betaling heeft aangevraagd of de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de inlener is uitgesproken, zullen de verplichtingen van de inlener onmiddellijk opeisbaar zijn.

 4. De uitlener is niet bevoegd om het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

Artikel 20 Incassokosten

1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de uitlener maakt als gevolg van het niet (tijdig) nakomen door de inlener van diens verplichtingen, komen geheel voor rekening van de inlener. Onder de buitengerechtelijke (incasso)kosten vallen ook de kosten voor het opstellen en het verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de inlener terzake de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €250 per vordering. Indien de inlener aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 21 Geschillenbeslechting

 1. De rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de uitlener en de inlener kennis te nemen.

 2. Op elke overeenkomst tussen de uitlener en de inlener is Nederlands recht van toepassing.

5

Artikel 22 Werkproces

 1. De werknemer door de inlener worden geworven en geselecteerd en worden voorgedragen aan de uitlener. De inlener zal aan de uitlener alle relevante informatie verstrekken betreffende het eventuele arbeidsverleden van de werknemer bij de inlener. De uitlener gaat met de werknemer een uitzendovereenkomst aan. De gegevens van de betreffende werknemer worden aangeleverd aan de uitlener.

 2. De uitlener behoudt zich het recht voor om te allen tijde te kunnen weigeren om een uitzendovereenkomst met de werknemer aan te gaan.

 3. De uitlener zal aan de werknemer het loon betalen en de daarmee samenhangende loonadministratie voeren.

Artikel 23 Loondoorbetaling bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid in geval van Fase B/C

 1. Indien de werknemer ziek is, heeft deze in beginsel gedurende de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid recht op loondoorbetaling. Dit risico komt voor rekening van de uitlener. De inlener is het inlenerstarief niet verschuldigd over de periode van arbeidsongeschiktheid van de werknemer, in de zin van artikel 7:629 BW. De inlener heeft bij ziekte van de werknemer een eigen risico van 14 dagen.

 2. Indien de werknemer langere tijd ziek is draagt de uitlener zorg voor de begeleiding van de werknemer tijdens ziekte en indien mogelijk voor reïntegratie. De uitlener kan contact opnemen met de inlener om de mogelijkheden van reïntegratie binnen de onderneming te onderzoeken. De inlener zal de hiervoor benodigde informatie aan de uitlener verstrekken. Indien naar het oordeel van de uitlener reïntegratie van de werknemer in aangepast dan wel ander passend werk bij de inlener tot de mogelijkheden behoort, zal de inlener volledige medewerking aan de reïntegratie verlenen.

Artikel 24 Loondoorbetaling bij wegvallen van arbeid in geval van Fase B/C

1. Conform artikel 31 van de ABU-cao zal de uitlener passende arbeid zoeken en aanbieden aan de werknemer indien de arbeid van de werknemer wegvalt doordat de opdracht wordt beëindigd of ingetrokken. Tot de tijd dat deze passende arbeid is aanvaard door werknemer zal de inlener het reguliere uurtarief verschuldigd zijn over de uren waar de werknemer recht op heeft. Ook indien voor de werknemer geen passende arbeid voor handen is, zal dit risico voor rekening komen van de inlener.

Artikel 25 Terbeschikkingstelling zaken

 1. Het is de inlener niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de uitlener zaken aan de werknemer ter beschikking te stellen die mede voor privé doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) een auto of telefoon. De uitlener kan aan de schriftelijke toestemming nadere voorwaarden stellen en de inlener is gehouden aan deze voorwaarden uitvoering te geven en te voorkomen dat de uitlener enig nadeel lijdt ten gevolge van de ter beschikking stelling van de zaken door de inlener aan de werknemer.

 2. Indien de inlener in strijd met voorgaand artikellid handelt, dan wel in gebreke is, komen alle daaruit voortvloeiende schaden, kosten en (fiscale) gevolgen, zulks in de ruimste zin des woords, volledig voor rekening en risico van de inlener. De inlener zal de uitlener terzake vrijwaren.

Artikel 26 Kosten ontslagprocedure

1. Alle kosten die gepaard gaan met een ontslagprocedure in opdracht van de inlener betreffende de werknemer die werkzaamheden verricht voor de inlener, komen voor rekening voor de inlener. De uitlener kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor deze kosten. Gedurende een ontslagprocedure lopen de betalingsverplichtingen van de inlener door.

Artikel 27 Slotbepaling

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 2. Tenslotte zijn de kopjes boven de artikelen van deze algemene voorwaarden slechts bedoeld voor verwijzingsdoeleinden en om het lezen van deze algemene voorwaarden te vergemakkelijken. Deze kopjes maken dan ook geen deel uit van deze algemene voorwaarden en partijen zullen aan deze kopjes geen rechten kunnen ontlenen.

6